Prisoners: Present Discussion and Contribution to the Future European Union Project Events in Germany

NH LOGO eacea_2015_00550000_lt

Events in Germany Summary

Prisoners: Present Discussion and Contribution to the Future European Union

2016 20th-22nd of January more interesting and beneficial events took place in Mainz,  Germany. Please find more detailed information below.

Organisator: Association Novi Homines.

IMG_5055

Renginių Vokietijoje apibendrinimas

„Nuteistieji: dabarties problemos ir indėlis į Europos Sąjungos ateitį“

2016 sausio 20-22 dienomis vyko daugiau įdomių ir naudingų projekto „Nuteistieji: dabarties problemos ir indėlis į Europos Sąjungos ateitį“ renginių. Jie vyko Mainz mieste Vokietijoje. Apačioje rasite detalesnę informaciją. 

Renginį organizavo Asociacija „Novi Homines“.


 

GERMANY – Rhineland-Palatinate
Mainz, 19th to 22nd of January 2016

Program

Tuesday, 19th  January 2016

Arrival (Frankfurt International or Frankfurt-Hahn Airport); 19.00 informal meeting of all partners.

Wednesday, 20th January 2016

08.45 Departure from hotel and transport to prison Rohr­bach (all partners)

10.00 Arrival and welcome at Prison “JVA Rohrbach” (Annabel Franzen, Vice-Director)

10.00 – 11.00 Introduction of partners, overview on the project, our time-table (part 1), place: Meeting room JVA Rohrbach

 • Aivaras Daukantas from Association ‘Novi Homines’ and
 • Martin Zaschel from MINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ (Ministry of Justice and Consumer Protection), Germany and other partners).

11.00 – 12.30 Guided tour to jail “On the other half of the barri­ca­des”; main topic “The treat­ment of prisoners” at JVA Rohrbach

 • Annabel Franzen,
 • Different staff members,
 • Enlisted prisoners.

12.30 – 13.00 Lunch break.

13.00 – 15.00 Return trip to Mainz.

15.00 -18.00 Preparation of the next day at Ministry of Justice

 • Aivaras Daukantas from Association ‘Novi Homines’ and
 • Martin Zaschel from MINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ (Ministry of Justice and Consumer Protection), Germany and
 • other partners.

Presentations on different topics

 • Prisons and human rights
 • European Prison Rules
 • CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

 • The prison system in Germany
 • Penal law and the focus on treatment
 • Sentence planning
 • Measurements
 • Resources

IMG_5042

IMG_5048

 

Programa

Antradienis, sausio 19 d., 2016

Atvykimas (Frankfurt International or Frankfurt-Hahn oro uostai); 19.00 neformalus partneri7 susitikimas.

Trečiadienis, sausio 20 d., 2016

08.45 Išvykimas iš viešbučių ir vykimas į Rohr­bach kalėjimą (visi partneriai)

10.00 Atvykimas į “JVA Rohrbach” kalėjimą (Annabel Franzen, vice-direktorė)

10.00 – 11.00 Partnerių organizacijų prisistatymas, Projekto apžvalga, laiko lentelė (1 dalis), vieta: Posėdžių kambarys JVA Rohrbach kalėjime.

 • Aivaras Daukantas iš  Asociacijos ‘Novi Homines’ ir
 • Martin Zaschel iš Vokietijos teisingumo ministerijos (MINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ) bei kitos partnerių organizacijos.

11.00 – 12.30 Apsilankymas kalėjime “kitoje barikadų pusėje”; pagrindinė tema “Elgesys su nuteistaisiais” JVA Rohrbach kalėjime.

 • Annabel Franzen,
 • Kalėjimo darbuotojai,
 • Nuteistieji.

12.30 – 13.00 Pietų pertrauka.

13.00 – 15.00 Grįžimas į Mainz miestą.

15.00 -18.00 Pasiruošimas kitai dienai Teisingumo ministerijoje

 • Aivaras Daukantas iš  Asociacijos ‘Novi Homines’ ir
 • iš Vokietijos teisingumo ministerijos (MINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ) bei kitos partnerių organizacijos.

Probleminių temų pristatymas:

 • Kalėjimai ir žmogaus teisės
 • Europos kalinimo taisyklės
 • Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą –  CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
 • Kalėjimų sistema Vokietijoje
 • Baudžiamoji teisė ir dėmesys bausmių atlikimui
 • Bausmės atlikimo planavimas
 • Matavimų sistema
 • Ištekliai, naudojami resursai

IMG_5100

IMG_5098

IMG_5106

IMG_5104

IMG_5110


 


 

Thursday, 21st January 2016

9.30 Beginning, Welcome coffee at Ministry of Justice, Room 2.40

10.00 Unit 1;

 • Art & Therapy in prison (“Public debate”),
 • “Freedom to create” by Evaldas Jansas (63’), Film presentation,
 • questions on the Lithuanian prison system;
 • Art therapy in the juvenile prisons in Rhineland-Palatinate

 

 • All partners,
 • Staff member of Lithuanian prison system – Aivaras Daukantas, Kaunas Remand prison Parole board member;
 • Members of the department of the penal system and department of criminal law of the Ministry of Justice RLP;
 • Katharina Hammer, Juvenile prison Schifferstadt.

12.30 – 13.30 Lunch break.

IMG_5122

IMG_5123

13.30 – 15.00 Unit 2;

Prison staff and it’s vocational and educational training

 • - motivation
 • - ethics and competencies
 • - health

 

 • Martin Zaschel, The desk-officer for the education of prisoners and for the vocational education and train-ing of prison staff;
 • Dr. Esther Vornholt, Justice Academy RLP;
 • Other experts of the prison regime.

15.00-15.15 Break.

15.15 – 16.45 Unit 3;

Prisoner’s education

 

 • - diagnostics
 • - needs and ressources
 • - school education
 • - vocational training
 • - treatment versus work/labour
 • - employability and transition management

 

 • Martin Zaschel,The desk-officer for the education of prisoners and for the vocational education and train-ing of prison staff;
 • Dr. Esther Vornholt, Justice Academy RLP;
 • Alexander Kah­ren, Jörg Neu­mann, tea­chers in juve­nile prison Wittlich.

IMG_5124

IMG_5125

 

Ketvirtadienis, sausio 21 diena, 2016

9.30 Renginio pradžia ir kava Teisingumo ministerijoje, 2.40 auditorija.

10.00 Pirma dalis;

 • Menas ir Terapija kalėjimuose (“Viešoji diskusija”),
 • “Laisvė kurti” lietuvių režisieriaus Evaldo Janso (trukmė: 63 min.) peržiūra ir aptarimas,
 • Klausimai Lietuvos atstovams apie Lietuvos kalėjimų sistemą;
 • Meno terapijos taikymas jaunimo kalėjimuose Rhineland-Palatinate kalėjimų sistemoje.
 • Dalyvauja partnerių organizacijų atstovai,
 • Lietuvos kalėjimų sistemos atstovas – Aivaras Daukantas, Kauno tardymo ioliatoriaus lygtinio paleidimo komisijos narys;
 • Kalėjimų departamento Vokietijoje atstovai ir Vokietijos teisingumo ministerijos baudžiamosios justicijos skyriaus RLP kalėjimų sistemos atstovai;
 • Katharina Hammer, Schifferstadt jaunimo kalėjimas.

12.30 – 13.30 Pietų pertrauka.

 

 

 

IMG_5126

IMG_5129

13.30 – 15.00 Antra dalis;

Kalėjimo darbuotojai ir jų profesinis ugdymas

 • - motyvacija
 • - etika ir kompetencijos
 • - sveikata
 • Martin Zaschel, nuteistųjų švietimo ir profesinio švietimo ir specialistas nuteistiesiems ir įkalinimo įstaigų darbuotojams;
 • Dr. Esther Vornholt, Teisingumo akademija, RLP kalėjimų sistema;
 • Kiti įkalinimo įstaigų ekspertai.

15.00-15.15 Pertrauka.

15.15 – 16.45 Trečia dalis;

Nuteistųjų edukacija

 • - įvertinimas
 • - poreikiai ir turimi resursai
 • - mokyklinis ugdymas
 • - profesinis mokymas
 • - gydymo ir darbo metodų palyginimas
 • - įsidarbinimo ir perėjimo galimybės
 • Martin Zaschel,nuteistųjų švietimo ir profesinio švietimo ir specialistas nuteistiesiems ir įkalinimo įstaigų darbuotojams;
 • Dr. Esther Vornholt, Teisingumo akademija, RLP kalėjimų sistema;
 • Alexander Kah­ren, Jörg Neu­mann, Wittlich jaunimo kalėjimo mokytojai.

IMG_5131

IMG_5132


 

Friday, 22nd January 2016

8.45 – 10.00 Ride to Schifferstadt

10.00 – 12.30 Prison visit – Youth Prison Schifferstadt in Schifferstadt, Germany.

 • Katharina Hammer, Juvenile prison Schifferstadt.
 • Aniko Biro
 • Martin Zaschel
 • Staff of JSA Schifferstadt

Saturday, 23rd January, 2016 Departure.

 

Penktadienis, sausio 22 diena, 2016

8.45 – 10.00 Vykstame į Schifferstadt miestą, Schifferstadt jaunimo kalėjimą.

10.00 – 12.30 Ekskursija į kalėjimą – Schifferstadt jaunimo kalėjimas Schifferstadt mieste, Vokietijoje.

 • Katharina Hammer, Schifferstadt jaunimo kalėjimo atstovė,
 • Aniko Biro,
 • Martin Zaschel,
 • JSA Schifferstadt kalėjimo darbuotojai.

Šeštadienis, sausio 23 diena, 2016 Dalyvių išvykimas.

 


 

 

During the events, this document was presented – Prison Department of the Lithuanian Ministry of Justice, Annual Report of the year 2014: kd 2014 m. veiklos ataskaita

renginių metu buvo pristatyta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita: kd 2014 m. veiklos ataskaita

 

 


 

Information about situation in Lithuania was discussed. Please find relevant information in the slides:

Situacija ir probleminiai aspektai Lietuvoje buvo aptarti renginių metu. Detalią informaciją galite rasti skaidrėse:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13


 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>